Nejčastější dotazy

1. Kdo je oprávněn podat žádost o pronájem nebytových prostor
Žadatel je fyzická nebo právnická osoba (popř. jednatel společnosti), event. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.

2. Kde najdu formulář žádosti

Žádost o pronájem nebytových prostor

3. Co musí žádost obsahovat?

  • jméno a adresa žadatele
  • IČ – v případě, že je žadatelem právnická osoba/podnikající fyzická osoba
  • datum narození – fyzická osoba
  • číslo nebytového prostoru
  • předmět podnikání (činnost)
  • nabídku nájemného
  • podpis žadatele (popř. osoby oprávněné jednat jménem žadatele)

4. Výše nájemného

Dle nabídky žadatele, jejíž výši uvede v žádosti.

5. Podání žádosti

  • osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2,601 69 Brno, a to v zalepené obálce označené „Žádost o nebytový prostor“ s uvedením adresy a číselného označení požadovaného nebytového prostoru
  • datovou schránkou
  • na adresu elektronické podatelny podatelna@brno-stred.cz musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem, v předmětu elektronické zprávy je třeba uvést adresu a číselné označení požadovaného nebytového prostoru

6. Nabídky doručené po termínu podání žádostí

Nabídky, které budou doručeny po termínu uvedeném v záměru pronájmu, předloží příslušný odbor dislokační komisi, pokud budou příslušnému odboru doručeny nejpozději den přede dnem projednání pronájmu nebytového prostoru v dislokační komisi.

23.5.2017